Postdoctoral Fellows

Postdoctoral Fellows

RF No. Name of the Fellow Name of the Guide
AC-038 Dr. Jyoti Singh Dr. S.C.Mande
AC-042 Dr. Priyanka Dutta Dr. Radha Chauhan
AC-053 Dr. Upasana Narula Dr. N. Lenka
AC-054 Dr. Archana Rajendran Dr. N. Lenka
AC-056 Dr. Jupitara Kalita Dr. Janesh Kumar
AC-059 Dr. Nikhil Ghate Dr. Manas Kumar Santra
RF-596 Ms. Rashmita Luha Dr. a. Yadav
Back to Top